Searching...
Thứ Ba, 20 tháng 8, 2013

Xin cấp giấy phép hoạt động tại việt nam của tổ chức con nuôi nước ngoài

Theo công ước về bảo vệ trẻ em và hợp tác trong lĩnh vực con nuôi quốc tế (Công ước Lahay ngày 29 tháng 5 năm 1993) đã chính thức có hiệu lực đối với Việt Nam kể từ ngày 01 tháng 02 năm 2012.
Căn cứ tình hình thực tiễn, sau khi trao đổi với Cơ quan Trung ương về con nuôi quốc tế của các nước có liên quan, Bộ Tư pháp phối hợp với Bộ Công an, Bộ Ngoại giao ấn định số lượng tổ chức con nuôi nước ngoài được cấp phép hoạt động tại Việt Nam.
I. ĐIỀU KIỆN TỔ CHỨC CON NUÔI NƯỚC NGOÀI ĐƯỢC CẤP GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG TẠI VIỆT NAM:
 • Được thành lập và hoạt động hợp pháp, phi lợi nhuận trong lĩnh vực nuôi con nuôi trên lãnh thổ của nước là thành viên của điều ước quốc tế về nuôi con nuôi mà Việt Nam là thành viên;
 • Được cơ quan có thẩm quyền về nuôi con nuôi của nước noi thành lập cho phép hoạt động trong lĩnh vực con nuôi tại Việt Nam;
 • Có thời gian hoạt động trong lĩnh vực con nuôi quốc tế  liên tục từ 03 năm trở lên, không vi phạm pháp luật và được cơ quan nhà nước có thẩm quyền của nước đó xác nhận;
 • Có đội ngũ nhân viên công tác xã hội và pháp lý hiểu biết về pháp luật, văn hóa, xã hội của Việt Nam và pháp luật quốc tế về nuôi con nuôi;
 • Người đại diện của tố chức tại Việt Nam có đủ tiêu chuẩn về đạo đức, chuyên môn về lĩnh vực nuôi con nuôi.
II. HỒ SƠ XIN CẤP GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG
 • Đơn của tổ chức con nuôi nước ngoài xin phép hoạt động tại Việt Nam;
 • Báo cáo đánh giá về  sự hiểu biết của các nhân viên xã hội và nhân viên pháp lý làm việc tại tổ chức con nuôi nước ngoài về các lĩnh vực pháp luật, văn hóa, xã hội của Việt Nam và pháp luật quốc tế về nuôi con nuôi;
 • Bản sao Điều lệ, quy chế hoạt động hoặc văn bản thành lập tổ chức con nuôi nước ngoài;
 • Bản sao giấy phép do cơ quan có thẩm quyền của nước nơi tổ chức được thành lập cấp, cho phép hoạt động trong lĩnh vực nuôi con nuôi nước ngoài tại Việt Nam;
 • Báo cáo tình hình hoạt động trong lĩnh vực con nuôi quốc tế trong 03 năm gần nhất, bao gồm cả tình hình thu, chi tài chính về con nuôi quốc tế, không vi phạm pháp luật và được cơ quan có thẩm quyền của nơi tổ chức được thành lập xác nhận; trường hợp đã hoạt động trong lĩnh vực nuôi con nuôi nước ngoài tại Việt Nam, thì phải có báo cáo về tình hình hoạt động tại Việt Nam;
 • Thông tin về  hiểu biết của các nhân viên xã hội và nhân viên pháp lý làm việc tại tổ chức con nuôi nước ngoài về các lĩnh vực pháp luật, văn hóa, xã hội của Việt Nam và pháp luật quốc tế về nuôi con nuôi;
 • Lý lịch cá nhân, phiếu lý lịch tư pháp, bản sao văn bằng, chứng chỉ  về trình độ chuyên môn của người đứng đầu tổ chức con nuôi nước ngoài;
 • Lý lịch cá nhân, phiếu lý lịch tư pháp, bản sao văn bằng, chứng chỉ về trình độ chuyên môn của người dự kiến đứng đầu Văn phòng con nuôi nước ngoài tại Việt Nam;
 • Văn bản của tổ chức chấp nhận cử người đó làm người đứng đầu Văn phòng con nuôi nước ngoài tại Việt Nam.
Chú ý: Các giấy tờ, văn bản của nước ngoài phải được hợp pháp hóa lãnh sự, dịch công chứng sang tiếng Việt theo quy định.
Hồ sơ được lập thành 02 bộ, nộp tại Cục con nuôi – Bộ Tư pháp.

0 nhận xét:

Đăng nhận xét